• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

เครื่อง ORC Engine พร้อมชุด Heat exchanger นำความร้อนจากไอเสียจากเตาเผาขยะ มาผลิตเป็นไฟฟ้า ขนาด 15 KW สามารถดูการทำงานควบคุม Online ได้ 
: สถานที่ติดตั้ง ม.แม่ฟ้าหลวง

  

ผลงานของเรา